Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie


        Trzciana 353 C
        36-071 Trzciana

Kontakt:
        
Tel./fax: +48 17 85 14 438
        e-mail: gcksir1212@gmail.com

Dane:
        
NIP: 5170143592
        REGON: 180054967

Dyrektor:
        Adam Majka

Filie GCKSiR

 • Filia w Dąbrowie
 • Filia w Bratkowicach
 • Filia w Świlczy

W ramach swojej działalności instytucje kultury organizują uroczystości o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim:

 • Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, 
 • Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego,
 • koncerty w ramach Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych,
 • Podkarpacka Jesień Jazzowa
 • Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego

Uroczystości lokalne:

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Matki,
 • Dzień Seniora,
 • Finał Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych,
 • Gminne Dożynki, 
 • Gminne uroczystości Dnia Strażaka,
 • Jubileusz Par Małżeńskich,
 • Koncert Dzieci – Rodzicom,
 • Koncerty grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
 • Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 • Misterium Męki Pańskiej,
 • Musicale,
 • Parafiada, 
 • Ponadregionalny Konkurs czcicieli Pieśni Maryjnej,
 • Przegląd chórów GCKSiR,
 • Sobótki,
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Turniej Sołectw,
 • Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich. 

Uroczystości patriotyczne:

 • 3 maja,
 • 11 Listopada,
 • Akcja „Burza” Bratkowice;
 • Wieczornice patriotyczne.

Imprezy sportowe:

 • Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej,
 • Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,
 • Memoriał im. Ryszarda Rodzonia
 • Bieg ulicami Świlczy.

Wyjazdy grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego na zgrupowania i koncerty w całej Polsce oraz festiwale zagraniczne.

Konkursy szkolne wraz ze szkołami i przedszkolami Gminy Świlcza. 

Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie koncepcję działalności kulturalnej, artystycznej, turystyczno-rekreacyjnej oparło na podstawowym zadaniu tj. zaspokajaniu ww. potrzeb wszystkich mieszkańców gminy poprzez:

 • angażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w amatorski ruch artystyczny,rozszerzanie dotychczasowej oferty programowej o nowe formy artystyczne,
 • prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej integrującej środowiska wiejskie,
 • wspieranie działalności stowarzyszeń regionalnych, organizacji społecznych w zakresie działalności szkoleniowej, kulturalnej, rozrywkowo-rekreacyjnej,
 • kultywowanie tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego i kultury materialnej,
 • promowanie gminy i środowisk wiejskich pod kątem atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przyrodniczej,
 • we współpracy z różnymi instytucjami, a zwłaszcza WDK Rzeszów, organizowanie imprez ponadregionalnych promujących gminę.

Działania instytucjonalne GCK oparte są na tradycjach środowisk tworzących gminę, wartościach chrześcijańskich i możliwościach współczesnej kultury, sztuki, techniki i dziedzin informatycznych. Gmina Świlcza ma poważne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków kultury materialnej. Zinwentaryzowano i objęto ochroną oraz drobnymi remontami zabytkowe kapliczki i krzyże przy drożne oraz pomniki historyczne. Postawiono nowe, bądź w formie tablic pamiątkowych, bądź obelisków. Zadbane są i pieczołowicie utrzymywane wszystkie budowle sakralne, kościoły parafialne, kaplice cmentarne, cmentarze. Jest to zasługa przede wszystkim proboszczów parafii, ale współdziałają oni z mieszkańcami, z samorządami wiejskimi i gminnym.

Przykładem troski gminy o kulturę duchową społeczeństwa jest działalność 3 stowarzyszeń regionalnych powstałych w minionym dwudziestoleciu: Towarzystwo Przyjaciół Trzciany (1994), Towarzystwo Przyjaciół Świlczy (2001), Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej (2003). Zajmują się one działalnością wydawniczą, promocyjną i utrwalaniem przeszłości historycznej, podejmują inicjatywy opieki nad zabytkami i przywracania ich dawnej świetności. Systematycznie wychodzą w gminie dwa kwartalniki społeczno-kulturalne. Od 1997 roku wychodzi pismo założone przez Towarzystwo Przyjaciół Trzciany i Samorząd Gminy Świlcza, obecnie wydaje go Samorząd Gminy Świlcza i GCK – „Trzcionka”, od 2006 r. – wychodzi organ Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej – „Ziemia Bratkowicka”.

Skip to content